HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail
 Thông báo bán cổ phần cho CBCNV Công ty LICOGI 16.8
TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO

         (Về việc bán cổ phần cho CBCNV Công ty CP LICOGI 16.8)

 •  Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8  đã thông qua ngày 18/03/2010.
 • Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 trong đó doanh thu 2010 dự kiến khoảng 12 tỷ đồng và kế hoạch triển khai dự án 35 ha tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch – Đồng Nai do Công ty LICOGI 16.8 làm chủ đầu tư.
 • Được sự quan tâm của Giám đốc Công ty về quyền lợi của CBCNV đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8


Nay Công ty thông báo đến toàn thể CBCNV về việc đăng ký mua cổ phần cụ thể như sau: 

 1. Công ty chỉ bán cổ phần cho CBCNV đã ký hợp đồng lao động chính thức từ 06 tháng trở lên.
 2. CBCNV có nguyện vọng mua cổ phần phải nộp đơn đăng ký mua cổ phần (theo mẫu đính kèm)
 3. Tổng số cổ phần được bán là 100.000 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đồng (mười ngàn đồng).
 4. Công ty sẽ duyệt số cổ phần được mua cụ thể cho từng cấp sau khi đã đăng ký chính thức như (Ban Giám đốc, Trưởng Phó Phòng/Ban và nhân viên với số lượng khác nhau cho từng cấp).
 5. Thời gian đăng ký từ nay cho đến hết ngày 03/04/2010. (Đơn đăng ký mua cổ phần CBCNV nộp về Phòng kế Toán Công ty để tổng hợp trình Giám đốc).
 6. CBCNV được mua cổ phần, có thể thanh toán theo một trong hai phương thức sau:
 • Phương thức 1: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định chính thức đóng hết 100% giá trị đăng ký mua trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty.
 • Phương thức 2: Hoặc đóng trước 30% tổng số tiền đăng ký mua và số còn lại sẽ khấu trừ dần vào tiền lương hàng tháng (mỗi tháng 30% tiền lương) nhưng không quá 24 tháng.
 1. Cổ tức:
 • Đối với CBCNV đăng ký mua cổ phiếu theo phương thức 1, được hưởng cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  thường niên của Công ty.
 • Đối với CBCNV đăng ký mua cổ phiếu theo phương thức 2, không được hưởng cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đong thường niên của Công ty.
 • Xử lý vi phạm: Trường hợp CBCNV nghỉ việc hoặc quá 24 tháng mà số tiền khấu trừ và tiền cổ tức hàng năm chưa nộp đủ số tiền tương đương với số cổ phần đã đăng ký: sau 15 ngày CBCNV có trách nhiệm nộp trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền còn lại chưa khấu trừ hết. Quá thời hạn trên Công ty sẽ tính số tiền đã khấu trừ tương ứng với số cổ phần, số cổ phần còn lại do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
       Nơi nhận:
-          Toàn thể CBCNV
-          Lưu CT

 


 
CÔNG TY CP LICOGI 16.8
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
  
 Công ty thông báo đến toàn thể CBCNV biết để thực hiện, mọi thắc mắc liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty.
 
 
 
Đính kèm : DANGKYMUACOPHAN.pdf
                   quychebancophan.pdf
                  TB duyetbancophan.pdf