HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail
 Ngày 12/6/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 75/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
 
Thông tư này ban hành Biểu mức thu phí thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm: Biểu phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do cơ quan nhà nước thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra; Biểu phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước khi cơ quan nhà nước thuê tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm tra; Biểu phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác.
 
Đồng thời Thông tư cũng quy định trách nhiệm Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí như sau: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện việc thẩm tra là cơ quan thu phí thẩm tra. Phí thẩm tra là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.
 
Cơ quan thu phí được trích 90% tổng số tiền phí thẩm tra thực thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm tra và thu phí theo quy định tại điểm 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2014. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, chứng từ thu; công khai chế độ thu, nộp phí thẩm tra không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

Hiển thị 0 ý kiến

Bình luận
Họ & tên: Email: