HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

Dịch vụ

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

mythumbnail

 Vai trò của Quản Lý Dự Án Xây Dựng


Giúp Chủ Đầu Tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian như mong muốn ban đầu.

 

 
Quản lý dự án - kết nối sự thành công

1. Nội dung Quản lý dự án:

Mục đích

Giúp Chủ đầu tư thực hiện dự án trong giai đoạn “thực hiện đầu tư”

Giúp Chủ đầu tư lựa chọn các nhà tư vấn cho các công tác:

 • Thiết kế
 • Thẩm định thiết kế
 • Đấu thầu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành


Giúp Chủ đầu tư:

 • Phê duyệt kết quả thiết kế đã được thẩm định
 • Phê duyệt tổng dự toán
 • Lựa chọn các nhà thầu thi công, cung ứng thiết bị, điện, nước, điện thoại, PCCC, …. và phê duyệt các kết quả đấu thầu.
 • Soạn thảo hợp đồng với các nhà thầu.
Giúp Chủ đầu tư:
 • Liên hệ với các cơ quan, cá nhân liên quan trong giai đoạn thực hiện đầu tư.
 • Điều phối các hoạt động thi công của các nhà thầu theo một tiến độ chung.
 • Giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi công.
 • Phê duyệt các công tác phát sinh và chi phí phát sinh.

Giúp Chủ đầu tư:

 • Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành
 • Thanh toán cho các nhà thầu theo các điều khoản trong hợp đồng
 • Quản lý các chi phí trong giai đoạn thi công.

Giúp Chủ đầu tư:

 • Quản lý chất lượng công trình.
 • Xem xét việc lập các hồ sơ chất lượng và lưu trữ hồ sơ.

Giúp Chủ đầu tư:

 • Xem xét và phê duyệt các biên bản nghiệm thu từng phần và toàn phần.
 • Tổ chức các công tác nghiệm thu từng phần và toàn phần theo quy định hiện hành.

Giúp Chủ đầu tư:

 • Xem xét và phê duyệt hồ sơ quyết toán của các nhà thầu.
 • Xem xét và phê duyệt hồ sơ hoàn công.
 • Xem xét và phê duyệt tổng quyết toán chi phí xây dựng.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch thực hiện công tác “ Chủ nhiệm Điều hành dự án” trình Chủ đầu tư phê duyệt, bao gồm:

 • Kế hoạch và tiến độ chọn nhà thầu thiết kế, kiểm tra thiết kế và phê duyệt thiết kế.
 • Kế hoạch và tiến độ chọn các nhà thầu thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị, điện nước …
 • Kế hoạch và tiến độ thi công xây lắp và điều phối việc thực hiện.
 • Kế hoạch và tiến độ lập hồ sơ quyết toán và hoàn công công trình.

Giai đoạn thiết kế:

 • Làm việc với đơn vị thiết kế, theo dõi và kiểm soát tiến trình thiết kế.
 • Giúp Chủ đầu tư lựa chọn các phương án thiết kế và các giải pháp thiết kế.
 • Giúp Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thẩm kế.
 • Xem xét các kết quả thẩm kế và chỉnh sửa của đơn vị thiết kế.
 • Trình Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế cuối cùng.
 • Xem xét tổng dự toán công trình và trình Chủ đầu tư phê duyệt tổng dự toán.

Giai đoạn đấu thầu:

 • Giúp Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
 • Giúp Chủ đầu tư lập Hội đồng xét thầu, xem xét kết quả đánh giá thầu của tư vấn, chọn thầu.
 • Giúp Chủ đầu tư lập văn bản chọn nhà thầu và thông báo kết quả thầu.
 • Giúp Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng với các đơn vị được chọn.
 • Trình Chủ đầu tư phê duyệt các hợp đồng.

Giai đoạn Thi công:

 • Giúp Chủ đầu tư ban hành lệnh khởi công.
 • Giúp Chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công.

Giúp Chủ đầu tư phê duyệt các phương án

 • Bố trí mặt bằng
 • Tổ chức nhân sự và thiết bị
 • Biện pháp thi công
 • Biện pháp bảo đảm chất lượng.
 • Biện pháp an toàn lao động.
 • Lập tổng tiến độ thi công, trình Chủ đầu tư duyệt.

 

 

Thi công

Quản lý khối lượng:
 • Theo dõi, thống kê, cập nhật khối lượng theo khoảng thời gian qui định.
 • Kiểm tra, đối chiếu thực tế với bảng vẽ hoàn công từng hạng mục để có cơ sở xác nhận khối lượng đã thi công xong làm căn cứ để Chủ đầu tư thanh toán chi phí cho Nhà thầu.
 • Xác định nguyên nhân dẫn đến công tác phát sinh để Chủ đầu tư có cơ sở giải quyết.
 • Xác nhận khối lượng phát sinh.
 • Báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư về khối lượng đã hoàn thành.

Quản lý tiến độ :

 • Xem xét, đánh giá tiến độ để Chủ đầu tư duyệt.
 • Theo dõi, thống kê, cập nhật công việc thực tế trên công trường, thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng công tác.
 • Kiểm tra, đối chiếu tiến độ thực tế với tiến độ được duyệt.
 • Kiểm tra, đánh giá thiết bị, nhân công, phương tiện thi công, so sánh với biện pháp thi công của Nhà thầu.
 • Thông báo tình hình thực tế của tiến độ, đưa ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng tiến độ.
 • Đề xuất Chủ đầu tư, Nhà thầu có biện pháp cụ thể, kịp thời để đảm bảo tiến độ.
 • Báo cáo CĐT về tình hình tiến độ theo định kỳ.

Quản lý chi phí :

 • Lập qui trình kiểm tra công việc thanh toán chi phí (dựa theo hợp đồng) trình CĐT duyệt để làm cơ sở triển khai.
 • Dựa trên qui định hiện hành cùng với Nhà thầu đi đến sự thống nhất về thủ tục, chứng từ, trách nhiệm để có cơ sở pháp lý thanh toán.
 • Lập bảng thống kê ghi lại tình hình thanh toán, lũy kế theo thời gian .
 • Kiểm soát tình hình thay đổi giá cả, đơn giá mới (nếu có, nếu cần)
 • Thống nhất với Nhà thầu về phương thức và kế hoạch giải ngân để Chủ đầu tư duyệt.
 • Lập báo cáo thanh toán chi phí định kỳ và báo cáo quyết toán cho Chủ đầu tư.
 • Tham gia với cùng Chủ đầu tư giải trình báo cáo quyết toán.


Quản lý sự phối hợp:

 • Phối hợp CĐT.
 • Phối hợp các Nhà thầu.
 • Điều chỉnh tiến độ để các Nhà thầu hoạt động theo một tiến độ thống nhất.

Quản lý thực hiện hợp đồng:

 • Dựa vào hợp đồng để kiểm tra sự thực hiện đúng đắn của Nhà thầu
 • Cùng tư vấn thiết kế, Nhà thầu lập biên bản xác nhận hiện trạng, nguyên nhân gây ra phát sinh báo cáo Chủ đầu tư.
 • Kiểm tra, thống kê các khiếu nại của Nhà thầu – báo cáo Chủ đầu tư.
 • Theo dõi thống kê các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi công như thời tiết, cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị, điện nước... thay đổi thiết kế, nguyên nhân và khoảng thời gian ngừng thi công.
 • Theo dõi thống kê, tổng hợp các vi phạm hợp đồng của Nhà thầu kèm theo những tổn hại trình Chủ đầu tư xử lý.
 • Tham gia cùng Chủ đầu tư trong vấn đề giải quyết khiếu nại của Nhà thầu.

Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu đưa vào khai thác:

 • Theo dõi sự thực hiện công trình thí nghiệm hoàn chỉnh, thử nghiệm.
 • Kiểm tra chạy không tải từng phần, không tải toàn phần
 • Kiểm tra hồ sơ hoàn công.
 • Đánh giá toàn bộ công trình báo cáo Chủ đầu tư. Lập Hợp đồng nghiệm thu hoàn thành bàn giao.
 • Tham gia nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng khai thác.


Lập hồ sơ hoàn công:

 • Kiểm tra hồ sơ hoàn công trình phê duyệt
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán chi phí xây dựng trình Chủ đầu tư phê duyệt.
 • Kiểm tra toàn bộ hồ sơ kỹ thuật công trình. Trình Chủ đầu tư phê duyệt và lưu trữ.
 • Lập báo cáo cuối cùng hoàn tất công trình.


2. Giám sát công trình bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra năng lực về nhân sự, thiết bị, phòng thí nghiệm hợp chuẩn
 • Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư trước khi nhà thầu sử dụng cho công trình
 • Kiểm tra giám sát biện pháp thi công của nhà thầu
 • Lập biên bản (hoặc ghi nhật ký) kết quả kiểm tra giám sát nhà thầu thi công trên công trình
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công
 • Tổ chức nghiệm thu, chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết phát sinh trong quá trình thi công