HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bộ phận kinh doanh

08 3811 9608 (Hotline)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Công trình nổi bật

>< >

LIÊN KẾT WEBSITE

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.download:ND32 2015CP.doc

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

THÔNG TƯ 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGdownload:TT09-2014_10072014_signed.pdf

Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Ngày 12/6/2014, Bộ Tài Chính đã ban hànhThông tư số 75/2014/TT-BTCquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.Thông tư này ban hành Biểu mức thu phí thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công...

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầudowload :Nghi dinh_63-ND_260614.pdf

Luật Đấu thầu (văn bản quy phạm pháp luật)

Luật Đấu thầu (văn bản quy phạm pháp luật)

Luật đấu thầu mới số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 26/11/2013. Toàn văn Văn bản Download :43-2013-qh13-Luat ĐThau.pdf

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực

Từ ngày 10/6 tới, Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.Theo đó, người dân có thể tra cứu trên mạng Internet ba loại thông tin sau:- Thông tin địa chính như: số hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính; diện tích; đã đăng ký hay chưa, đã cấp Giấy chứng nhận hay chưa…- Thông tin quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt,...

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình sẽ chính thức có hiệu lực thi hành thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ.Download: Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công chính thức có hiệu lực từ ngày 15-04-2013

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. Theo đó cơ quan thanh tra nhà nước ngành xây dựng gồm thanh tra Bộ Xây dựng và thanh tra Sở Xây dựng.Thanh tra Bộ Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên, công chức, được tổ chức thành các phòng nghiệp vụ.Còn Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh...

Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)

Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)

Ngày 25/02/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1). Theo Quyết định này có 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng được hủy bỏ.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013.Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 27/2007 của CP hướng dẫn Luật này thì Hệ thống Tiêu chuẩn ở Việt Nam...

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấuDownload: Nghị quyết 02/NQ-CP

Thông tư số 02/2013/TT-BXD

Thông tư số 02/2013/TT-BXD

Bộ Xây Dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụDownload :Thongtu022013BXD.pdf

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010.Thông tư này quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quảnlý việc sử dụng nhà ở, giao dịch...

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2010. Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.Download:Nghị định 71/2010/NĐ-CP